Need Help ?
Call: +977- 08420113
News Flash

शैक्षिक सत्र २०७३ IEMIS सम्वन्धमा ।

प्रकाशित मिती:  २०७३।०४।२७

शैक्षिक सत्र २०७३ IEMIS सम्वन्धमा  तपसिल अनुसार गर्न गराउनु हुन अनुराेध छ ।